ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การปฎิบัติ และแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  2. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
  3. ระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูล ที่จัดเก็บ
  4. การทำคอมพิวเตอร์ให้น่าเชื่อถือ
  5. การจัดเก็บข้อมูลจราจรในระบบเครือข่ายด้วยมาตรฐาน 802.1x concept
  6. การเก็บข้อมูลหมายเลขชุด อินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้บริการ ( IP Address of Client connected to the Server ) ของ wire และ wireless Client
  7. ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.