แก้ไขปัญหาโดย คัดลอก Font ภาษาไทย จาก C:WINDOWSFonts ประเภทที่เป็นภาษาไทย เช่น Angsana New (True Type) เช่น ANGSAB.TTF (หรืออาจเป็นฟอนต์ภาษาไทยอื่น ๆ ) ไปเก็บไว้ที่ langth_utf8fonts ของ Moodle โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น default.ttf

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.