สำหรับบางองค์กร อาจมีความต้องการใช้ Zimbra เป็นทั้ง Intranet mail(เมลภายใน) และ Internet mail(เมลภายนอก) เราสามารถกำหนดให้ user ที่ใช้ได้เฉพาะเมลภายใน รับ-ส่ง ได้ภายใต้โดเมนตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถส่งไปภายนอกได้ ทำได้โดย

เข้าระบบด้วย user zimbra

su - zimbra

เข้าไปยังไฟล์ /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf โดย

vim /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf

และเพิ่ม

check_sender_access hash:/opt/zimbra/postfix/conf/restrict_senders

6

ถ้าไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ให้เปลี่ยนสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขได้ก่อน โดย

chmod 744 /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf

ก็จะแก้ไขไฟล์ได้ จากนั้น เข้าไปที่ /opt/zimbra/conf/zmconfigd.cf

vim /opt/zimbra/conf/zmconfigd.cf

ค้นหา “SECTION mta” ในไฟล์ และเพิ่มข้อความดังนี้

POSTCONF smtpd_restriction_classes local_only

POSTCONF local_only FILE postfix_check_recipient_access.cf

1

จากนั้น ให้สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/postfix_check_recipient_access.cf และเพิ่มข้อความ ดังนี้

check_recipient_access hash:/opt/zimbra/postfix/conf/local_domains, reject

สร้างไฟล์ /opt/zimbra/postfix/conf/restrict_senders และเพิ่ม user ที่ต้องการให้ใช้งานเฉพาะเมลภายในเข้าไป

2

สร้างไฟล์สำหรับอนุญาตโดเมนที่สามารถรับ-ส่งได้ โดย

vim /opt/zimbra/postfix/conf/local_domains

3

จากนั้นใช้คำสั่ง

postmap /opt/zimbra/postfix/conf/restrict_senders

postmap /opt/zimbra/postfix/conf/local_domains

และ restart mta โดย

zmmtactl restart

ทดสอบส่งเมล โดยใช้คำสั่ง telnet โดยส่งไปภายนอกโดเมน จะเห็นว่าไม่สามารถส่งได้ ดังรูป

8

มาทดสอบส่งภายในโดเมนเดียวกันบ้าง จะเห็นว่าส่งได้ปกติ ดังรูป

3

Comments are closed.