บทความนี้เรามาดูวิธีการทำ Multi Master-PKI Failover กันซึ่งจะไม่เหมือนการทำ Redundant Multi Master ในบทความที่แล้ว ตรงที่เครื่อง Salt Minion จะ connection ไปที่เครื่อง Salt Master หลักเครื่องเดียว ซึ่งถ้า Salt Master หลักไม่สามารถ connection ได้ Salt Minion ถึงจะย้ายไป conection กับ Salt Master อื่นที่อยู่ตาม list ใน config ของ Salt-Minion โดยมีขั้นตอนดังนี้

เครื่องที่ต้องใช้จะมี

 • Salt Master 2 เครื่องชื่อ saltmaster1 และ saltmaster2
 • Salt Minion 1 เครื่องชื่อ saltminion

ที่เครื่อง saltmaster1 และ saltmaster2 ตั้งค่า Salt Master ให้สร้าง file sign public key เพื่อใช้ Authen Reply

vi /etc/salt/master

เพิ่ม config นี้ไว้บรรทัดสุดท้าย

master_sign_pubkey: True

ทำการ restart Salt Master

service salt-master restart

Salt Master จะทำการ generate key-pair ขึ้นมาใน /etc/salt/pki/master/

master_sign.pem
master_sign.pub

ทำการ copy master_sign.pem และ master_sign.pub ใน /etc/salt/pki/master/ จาก saltmaster1 ไปที่ saltmaster2

ที่เครื่อง saltminion ทำการ copy file master_sign.pub จากเครื่อง saltmaster1 มาไว้ที่ /etc/salt/pki/minion/ และเพิ่ม config ที่ /etc/salt/minion

vim /etc/salt/minion

เพิ่ม config นี้ไว้บรรทัดสุดท้าย

verify_master_pubkey_sign: True

แล้ว restart Salt Minion

service salt-minion restart

แล้วทำการ run manual debug mode เพื่อดูว่า Salt Minion ทำงานปกติไหม

salt-minion -l debug

ผลลัพธ์

[DEBUG  ] Attempting to authenticate with the Salt Master at 192.168.56.109
[DEBUG  ] Loaded minion key: /etc/salt/pki/minion/minion.pem
[DEBUG  ] salt.crypt.verify_signature: Loading public key
[DEBUG  ] salt.crypt.verify_signature: Verifying signature
[DEBUG  ] Successfully verified signature of master public key with verification public key master_sign.pub
[INFO  ] Received signed and verified master pubkey from master 192.168.56.109
[DEBUG  ] Decrypting the current master AES key

[DEBUG  ] Attempting to authenticate with the Salt Master at 192.168.56.110
[DEBUG  ] Loaded minion key: /etc/salt/pki/minion/minion.pem
[DEBUG  ] salt.crypt.verify_signature: Loading public key
[DEBUG  ] salt.crypt.verify_signature: Verifying signature
[DEBUG  ] Successfully verified signature of master public key with verification public key master_sign.pub
[INFO  ] Received signed and verified master pubkey from master 192.168.56.110
[DEBUG  ] Decrypting the current master AES key

จะเห็นว่าสามารถ Authentication 192.168.56.109 และ 192.168.56.110 ได้

ตั้งค่า Fail-Over ใน saltminion

vi /etc/salt/minion

เพิ่ม config นี้ไว้บรรทัดสุดท้าย เพื่อตั้งให้เป็น mode Fail-Over

master_type: failover

ทำการทดสอบ Fail-Over โดยให้เปิด debug ที่เครื่อง saltminion ก่อน

salt-minion -l debug

ปิด service satl-master ที่เครื่อง saltmaster1

service salt-master stop

แล้วกลับมาดูผลลัพธ์ที่เครื่อง saltminion ที่ได้เปิด debug ทิ้งไว้

[DEBUG  ] Attempting to authenticate with the Salt Master at 192.168.56.110
[DEBUG  ] Loaded minion key: /etc/salt/pki/minion/minion.pem
[DEBUG  ] salt.crypt.verify_signature: Loading public key
[DEBUG  ] salt.crypt.verify_signature: Verifying signature
[DEBUG  ] Successfully verified signature of master public key with verification public key master_sign.pub
[INFO  ] Received signed and verified master pubkey from master 192.168.56.110
[DEBUG  ] Decrypting the current master AES key

จะเห็นว่า Salt Minion จะสลับไป connect กับ saltmaster2 ก็เป็นอันจบครับสำหรับบทความนี้

ที่มา – http://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/multimaster_pki.html

Comments are closed.