โครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กำหนดให้มีการจัด "ค่ายลินุกซ์ (Linux Camp) และการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" ขึ้น ถือเป็นรอบการแข่งขันรอบที่สอง ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2551ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

   โดยนำผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก (รอบสอบภาคทฤษฎี) จากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ระดับนักเรียนจำนวน 80 คน และประเภทที่ 3 ระดับประชาชนทั่วไปจำนวน 40 คน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคสำคัญต่างๆของ Software Linux ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ และทำการจัดสอบแข่งขันและสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาชีพด้านระบบปฏิบัติการลิ นุกซ์ โดยจะประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 และจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันประมาณวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2552 ท่านใดที่สนใจ
   

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nlc.opentle.org/

สอบถามข้อมูลได้ที โครงการพัฒนาและส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2265

 

Comments are closed.