ผมเชื่อว่ามีหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหา Database Mysql ทำงานช้า เช่น กว่าจะ query ข้อมูลใน Database ได้ต้องรอประมาณ 5 – 10 นาที หรือ User บ่นว่าใช้งาน Application ช้าเป็นบ้างช่วง แล้วพอ Admin ไปดูกลับพบว่าปกติไม่ได้ช้าแต่อย่างใด เป็นต้น เราสามารถให้ Zabbix มาช่วย monitor Database Mysql แทน Admin ได้ตลอดเวลา หาก Database Mysql เริ่มมีปัญหาก็จะแจ้งเตือนไปที่ Admin และ Admin ก็จะดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยตัวอย่างในบทความนี้ผมจะมีเครื่อง Zabbix-Server และ Zabbix-Agent ที่ติดตั้ง Mysql แล้ว

ที่เครื่อง Agent ให้เรา Copy ไฟล์ config ตัวอย่างจาก /usr/share/doc/zabbix-agent/examples/userparameter_mysql.conf มาไว้ที่ Path /etc/zabbix/zabbix-agentd.conf.d/ ใช้คำสั่งดังนี้

sudo cp /usr/share/doc/zabbix-agent/examples/userparameter_mysql.conf /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/

ต่อไปให้เข้าไปแก้ไข config ที่ไฟล์ /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/userparameter_mysql.conf ดังนี้ (ในตัวอย่างใช้สิทธิ์ root ในการ Monitor)

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ทำการ restart service zabbix-agent

sudo service zabbix-agent restart

ตอนนี้เสร็จในส่วน Agent ต่อไปมาดูที่เครื่อง Zabbix-Server กันบ้าง ให้เข้า Web UI ของ zabbix แล้วไปที่หน้า Configuration => Hosts => เลือก agent

เลือกแท็ป Template => ที่ Link New Template พิมพ์ Template App MySQL => Add => Save

เสร็จในส่วนของ Zabbix Server ที่นี้เรามาดูกราฟปริมาณ Banwidth และกราฟ Operations ได้ที่แท็ป Monitoring => Graphs => เลือกกราฟที่ต้องการดู

ก็จบสำหรับบทความนี้ครับ จริงๆ สามารถดูได้ละเอียดกว่านี้ต้องไปดูในเอกสารของ zabbix เพิ่มเติมครับ

Reference

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/appendix/recipes

Comments are closed.