วิธีการกำหนดการใช้ทรัพยากรณ์ CPU และ Memory สามารถทำได้โดยการใช้ –m และ –c ในการกำหนดได้ดังนี้

  • -m : จำนวน Memory ที่ต้องการกำหนดให้ใส่ค่าจำนวนที่ต้องการตามด้วยหน่วย ดังนี้
    • b : byte
    • k : Kilobyte
    • m : Megabyte
    • g : Gigabyte
  • -c : จำนวน Core ของ cpu ที่ต้องการจำนวน Core นับจาก 0

ตัวอย่างเช่น

sudo docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysecretpassword -d mysql –m 256m –c 0

คือกำหนดให้ Container ที่ชื่อ some-mysql ที่มีการทำงานของ MySQL ให้สามารถใช้งาน Memory ได้สูงสุด 256 Megabyte และสามารถใช้ CPU ได้ 1 Core ชื่อ Core 0

Comments are closed.