นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ทีสนใจ Open Source ERP โดยเฉพาะแฟนๆ Adempiere ERP&CRM เนื่องจากวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ Red1 ซึ่งเป็น Leader ของ Adempiere ได้มาบรรยายในงานสัมนา “แนวโน้ม ทิศทาง Open Source ERP: Research and Development” ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่โรงแรม รามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ งานนี้จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม. เกษตร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมสัมนาได้ที่ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 029428102 โทรสาร 029428102 www.bus.ku.ac.th

Comments are closed.