ผู้ใช้ Suriyan สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้เอง ผ่านทางโปรแกรมทีชื่อว่า “ศูนย์ซอฟต์แวร์ Ubuntu” หรือ “Software Center” สามารถเรียกขึ้นใช้โดย

วิธีการ

  • เชื่อมต่อ Suriyan กับอินเตอร์เน็ตก่อน เพราะจะสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้นั้น โปรแกรมจะต้องดาวน์โหลดไฟล์มาเพื่อติดตั้ง
  • ไปที่เมนู > ศูนย์ซอฟท์แวร์ Ubuntu

รูปภาพ

  • เลือกติดตั้งโปรแกรมโดยการเลือกดูตามหมวดหมู หรือค้นหาและติดตั้งก็ได้

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.