ไม่ได้ Suriyan จะบังคับให้ติดตั้งบนระบบแฟ้มแบบ Ext2, Ext3, Ext4 โดยจะใช้ค่าปริยายเป็น Ext4 อย่างไรก็ตาม Suriyan สามารถอ่าน/เขียนไฟล์จากระบบแฟ้มแบบ FAT หรือ NTFS

Comments are closed.