สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม pdfcreator ในชุด Chantra นี้โดยให้ print ออกมาที่เครื่องพิมพ์ของ PDFCreator

Comments are closed.