หากต้องการแก้ไขหน่วยนับจากนิ้วเป็นเซ็นติเมตรหรือพอย์ท สามารถกำหนดได้ที่

Tools>Option>OpenOffice.orgCalc>General>Mesurement unit แก้เป็น เซ็นติเมตร

รูปภาพ

Comments are closed.