ยังไม่สามารถเพิ่ม icon จากไฟล์ได้ แต่สามารถใส่ภาพได้ โดยใช้โค๊ดนี้
<html><img src="file://c:/ตำแหน่ง">
โดยระบุตำแหน่งใช้ / แทน เช่น c:/users/User/Pictures/image.png

Comments are closed.