โปรแกรม Inkscape มีเครื่องมือ Alignment เพื่อใช้จัดเรียงวัตถุให้ตรงกันอยู่ สามารถเรียกได้โดยกดปุ่มดังภาพ หรือกดปุ่ม Shift + Ctrl + A

รูปภาพ

Comments are closed.