Pidgin ไม่รองรับการใช้กล้องบน Microsoft Windows ในขณะนี้ หากใช้ Suriyan อยู่สามารถใช้กล้องได้บนการสนทนาผ่านโพรโตคอล XMPP/Google Talk

Comments are closed.