เมื่อเราใช้คำสั่ง deploy service อะไรก็ตาม ชื่อ service บน environment ก็จะถูกกำหนดเป็นชื่อนั้นๆ เช่น หากเราใช้คำสั่ง

$ juju deploy wordpress

เมื่อตรวจสอบสถานะ ก็จะเห็นชื่อสถานะของ service เป็นชื่อ wordpress ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

แต่หากเราต้องการตั้งชื่อให้กับ service บน environment ของเรา เพื่อให้สังเกตได้ง่าย ก็สามารถทำได้ ตัวอย่างด้านล่าง ต้องการติดตั้ง  mysql  โดยกำหนดชื่อ service ว่า wordpress-db ก็ให้ใช้คำสั่ง

$ juju deploy mysql wordpress-db

เมื่อตรวจสอบสถานะก็จะพบว่า มีการ deploy mysql-8 แต่ใช้ชื่อ service ว่า wordpress-db เพื่อต้องการจะสื่อสารว่า database นี้ติดตั้งสำหรับ wordpress

ทดสอบอีกครั้งโดย deploy joomla และ mysql โดยตั้งชื่อ service ของ mysql ว่า joomla-db

$ juju deploy joomla

และ

$ juju deploy mysql joomla-db

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

สุดท้ายจะลองใช้คำสั่ง deploy mysql ในลักษณะ group of service แล้วสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ Replication ดู ด้วยคำสี่ง

$ juju deploy mysql masterdb

และ

$ juju deploy mysql slavedb -n2

ซึ่งคำสั่งนี้เป็นการสั่งให้ deploy slavedb ทั้งหมด 2 unit

จากนั้นใช้คำสั่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์

$ juju add-relation masterdb:master slavedb:slave

เมื่อตรวจสอบสถานะจะได้ผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง

สังเกตว่า slavedb ในส่วนของ units จะพบว่ามี slavedb อยู่ทั้งหมด 2 units ซึ่งทั้ง 2 อันนี้ มีความสัมพันธ์กับ masterdb ตามที่สร้าง relation ไว้

Comments are closed.