Milestone เป็นการวางระยะเป้าหมายงานแบบช่วงระยะเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของงานว่าถึงระดับไหนแล้ว การกำหนด milestone ทำได้โดย

  • double click งานที่ต้องการกำหนดเป็น milestone ในช่องของ Name

รูปภาพ

  • ไปที่ Advanced
  • click เลือก Display task as milestone แล้ว Close

รูปภาพ

Comments are closed.