Suriyan พัฒนาต่อโดยต่อยอดมาจาก Ubuntu เมื่อจะดาวน์โหลด .deb สามารถเปรียบเทียบได้โดยง่ายดังนี้คือ หากใช้ Suriyan 52.10 ให้ดาวน์โหลด .deb สำหรับ Ubuntu 9.10 ส่วน Suriyan 53.04 จะตรงกับ 10.04 ให้เลือกดาวน์โหลด .deb ที่ตรงกับรุ่นของ Ubuntu ดังที่ได้เปรียบเทียบไว้

Comments are closed.