สามารถทำได้ โดยให้คนหนึ่งเปิด lbreakout2server และตัวเกมด้วย จากนั้น connect ไปที่ 127.0.0.0:8000 ส่วนอีกคนหนึ่ง ให้ connect ไปที่ IP ของเพื่อน ซึ่งจะต้อง forward port 8000 ให้เรียบร้อย (ศึกษาได้จาก portforward.com) และหา IP ได้จาก whereismyip.com

Comments are closed.