สามารถทำได้โดยใช้โมดูล smfforum http://drupal.org/project/smfforum ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วในโฟล์เดอร์ของมอดูลนั้นจะมีโฟล์เดอร์ include ให้แตกไฟล์ http://vgb.org.ru/files/smfapi2.zip ลงไป จากนั้นเปิดใช้มอดูลตามปกติ และเข้าไปตั้งค่าที่

Administer>Site configuration>SMFforum settings

ให้ระบุตำแหน่งของ SMF ลงไป จะทำให้ Drupal ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับ SMF โดยค่ามาตรฐานจะทำให้ SMF ใช้บัญชีของ Drupal แต่สามารถสลับได้ในหน้าดังกล่าว หัวข้อ Select master registration system

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.