โดย default เมื่อเราติดตั้ง Alfresco พอร์ตสำหรับเข้าถึงคือ :8080 แต่เมื่อเราต้องการเข้าถึง Alfresco ผ่านพอร์ต 80 เราจึงใช้ Nginx เข้ามาช่วย ดังนี้
ก่อนอื่นติดตั้ง Nginx ก่อน โดย

sudo apt-get install nginx

จากนั้นเข้าไปยัง /ect/nginx/sits-available

sudo cd /etc/nginx/sites-available

สร้างไฟล์ไซต์ดังนี้

sudo vi alfresco

null

จากนั้นสร้าง symbolic link

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/alfresco.ezref.info /etc/nginx/sites-enabled/alfresco

restart nginx โดย

sudo service nginx restart

จากนั้นลองเข้า alfresco โดยพอร์ต 80 ดู จะได้ดังรูป

null

Comments are closed.