ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ The Association forOverseas Technical Scholarship (AOTS) ให้ทุนอบรมฟรี! จำนวนทุน 25 ทุน ระยะเวลาอบรม 11 วัน ระหว่างวันที่ 19-30 มกราคม 2552 (9.00-16.00 น.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 21 อาคารมหานครยิปซั่ม ถ.ศรีอยุธยา ใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัคร ภายในเดือนพฤศจิกายน 2551เท่านั้น ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน หรือ Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://ite.nectec.or.th

Comments are closed.