มีข่าวสารมาช่วยประชาสัมพันธ์เล็กน้อยเพื่อการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่สนใจเข้าประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต กลุ่มของแอพลิเคชั่นแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

  1. แอพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการเรียนรู้ (Learning Media)
  2. แอพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media)
  3. แอพลิเคชั่นแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media)

เป้าหมายของผู้ที่จะนำไปใช้คือ เด็กๆ ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) จะเป็นวิชาอะไรก็ได้ ซึ่งผลงานจะต้องสามารถทำงานได้บน Android 4.0.x ผลงานอาจจะอยู่ในรูปแบบของ Android App (apk) หรือใน HTML5 App ได้ อ้อที่สำคัญ App ที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกจะได้ขึ้นไปอยู่บน EduStore ที่ให้บริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อีกด้วยน่าสนุกดีครับ สำหรับท่านที่สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ครับ

Comments are closed.