การพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการ Android 2 วัน 2,800 บาท

กำหนดการ

 • จัดอบรมที่ห้องอบรม SIPA ชั้น 9 ศูนย์ราชการอาคารบี
 • วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-16.00น.
 • วิทยากร : คุณกนธร จินดารักษ์
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : anuradee@itbakery.net หรือ 089-0057505 www.itbakery.net

หลักสูตรการอบรม

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Java

เนื้อหา

 • วันที่ 1
  • แนะนําระบบปฏิบัติการแอนดรอย
  • การติดตั้งเครื่องมือ และชุดพัฒนา (Eclipse, ADT และ Android SDK)
  • การใช้งาน ADT และ Android Emulator
  • แนะนํา API Demos ของแอนดรอย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
  • ทดลองสร้าง Hello World Android Application และแนะนําโครงสร้างโปรเจก
  • การออกแบบ User Interface พื้นฐาน
  • การใช้งาน Resource ไฟล์ต่างๆ
  • ทดลองสร้าง My first android application (การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย)
 • วันที่ 2
  • การใช้งาน Intent และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Activity
  • การใช้งาน Context Menu, Pop-up Dialog, Toast
  • การพัฒนา List Activity
  • การพัฒนา Map Activity
  • Hardware Sensor และ Location Base Service
  • การเรียกใช้งานฟังก์ชันการทํางานอื่นๆที่นิยมใช้งาน
  • การ Publish application ไปยัง Android Market
  • แนวทางการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

Comments are closed.