ครั้งที่แล้วได้ลองเล่น MQTT Broker บน Linux Server ครั้งนี้ขอมัดรวมรวดเดียวเลยละกัน เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ blog สักทีดองไว้นานมาก ครั้งนี้เราจะมาลองเชื่อมต่อ Arduino + Sensor ส่งข้อมูลไปยัง Raspberry Pi โดยใช้ MQTT ผ่าน LAN หากลองมาดู diagram เราจะได้ภาพแบบนี้

ลองมาดูทีละส่วน เริ่มจาก Raspberry Pi ก่อน ติดตั้ง MQTT Broker ก่อน เราใช้ Mosquitto เหมือนเดิมดังนี้


curl -O http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key

sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key

rm mosquitto-repo.gpg.key

cd /etc/apt/sources.list.d/

sudo curl -O http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install mosquitto

ตรวจสอบ service ว่า MQTT Broker ทำงานหรือไม่โดยใช้คำสั่ง

service mosquitto status

ในส่วน Aeduino ต่อวงจร DHT22 กับ Arduino ดังนี้

ดาวน์โหลด library ที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่

เขียนโค้ด Arduino MQTT Client ส่งข้อมูลไปยัง Raspberry Pi ดังนี้

ดูข้อมูลจาก Node-RED จะพบว่ามีข้อมูลจาก Arduino ทะยอยส่งเข้ามาเรื่อยๆ ดังนี้

Comments are closed.