มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ดำเนินงานเพื่อสังคมเป็นสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้วยเชื่อมั่นว่าทั้งสองปัจจัยนี้เป็นรากฐานหลักอันสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติของเราให้แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองสืบไป ในด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู-อาจารย์ พร้อมทั้งหลักสูตรพัฒนาคุณภาพและภาวะผู้นำของบุคลากรทางการศึกษา มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 นอกจากนี้ มูลนิธิฯได้จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการใช้งานฟรีซอฟต์แวร์ชนิดที่เป็นโอเพ่นซอร์ส ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ดูแลระบบในหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายมุ่งจะขยายโครงการอบรมด้านการศึกษาไปสู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะการสอนเฉพาะด้านมาเป็น “วิทยากรประจำจังหวัด” ดังนี้

1) ด้านการสอนตาม 8 กลุ่มสาระวิชา ดังนี้ ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : มีทักษะการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะทาง
โดยเน้นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2) ด้านการสอนโปรแกรมซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งมีทักษะการถ่ายทอด
เกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เป็นอย่างดี

หมายเหตุ : นอกจาก คุณสมบัติข้างต้นแล้ว ทางมูลนิธิต้องการผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณการถ่ายทอดมาร่วมงานกับเรา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าวิทยากร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการอบรมอย่างเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม – มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์, กรอกใบสมัครออนไลน์

Comments are closed.