เนคเทคประกาศความพร้อมดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ส่งเม็ดเงินลงทุน 180 ล้านบาทดำเนินโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส” ในกรอบระยะเวลา 3 ปี คาดจะมีผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ของไทยเข้าร่วมโครงการ Local brand PC : Ecolonux ไม่น้อยกว่า 60 บริษัท เพิ่มบุคลากรด้านโอเพนซอร์สได้ 27,000 คน ยกระดับขีดความสามารถนักพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมสำหรับกิจกรรมทาง ธุรกิจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่สำคัญคือ ช่วยลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของประเทศไทย
      
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเนคเทค กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส ภายใต้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็งว่า เนคเทคจะดำเนินการพัฒนาโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบขายภายในประเทศ (Local brand PC) โดยจะดำเนินการร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและนักพัฒนาโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในประเทศ ไทยเพื่อออกแบบโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและผนวก โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา
      
"เพื่อ มุ่งขยายการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในตลาดซอฟต์แวร์ เชื่อว่าจะเป็นผลดีทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ได้แก่ การประหยัดต้นทุนอันเกิดจากการจ่ายค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์ การสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มาจากชุมชนโอเพนซอร์ส"
      
ดร.วิรัชย้ำว่าเนคเทคจะเร่งสร้างความเข้าใจด้านการใช้งานในหน่วยงาน ภาครัฐ โดยให้การฝึก-อบรมหลักสูตรการใช้งาน การเตรียม call center และคลังความรู้เพื่อตอบคำถาม จะเป็นแหล่งหาคำตอบด้านการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ
      
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส ภายใต้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนปฎิบัติการไทยเข็มแข็ง เนคเทคได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 180 ล้านบาทภายในระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับตลอดโครงการ คือ มีระบบปฎิบัติการลินุกซ์ 3 เวอร์ชั่น , อบรมบุคลากรด้านโอเพนซอร์สได้จำนวน 27,000 คน , บุคลากรเข้าทดสอบทักษะจำนวน 4,800 คน
      
"เกิด ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ของไทย Local brand PC : Ecolonux ไม่น้อยกว่า 60 บริษัท , ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สพื้นฐาน มีความพร้อมใช้งานในระดับดีเยี่ยม ที่สำคัญที่สุดคือ จะเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและพร้อม สำหรับนักพัฒนา ลดปัญหาการละเมิดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิของประเทศไทย"
      
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาจากนักวิจัยทั่ว โลก ซึ่งมีมาตรฐานระดับสากลและเปิดซอร์สโค้ดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงนักวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถนำมาใช้ต่อยอดเชิงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนต่อยอดเชิงธุรกิจได้
      
เนคเทคระบุว่าได้เริ่มมีส่วนในการผลักดันการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ นซอร์สมาตั้งแต่ปี 2540 และยังคงส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อพัฒนาบุคลากรและลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนได้กว่า 30 องค์กร สร้างเครือข่ายความร่วมมือมาตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โดยความร่วมมือในปีนี้ เนคเทคเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจไอทีไทยได้เป็นอย่างดี
      
"นัก วิจัยไทยและคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ ของผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ สู่การใช้งานในประเทศ เพิ่มศักยภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการผลิตและจำหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ"

ที่มา : manager online

Comments are closed.