ลืมไปว่า package ที่เกี่ยวข้องกับ sun java ถูกถอดออกไปจาก repository แล้ว เนื่องจาก Oracle เปลี่ยนแปลงเรื่อง distribution license agreement พอนึกได้ก็เลยมาเขียนวิธีการติดตั้งไว้สักหน่อย สำหรับ Debian/Ubuntu จะมีวิธีการติดตั้งที่แปลกออกไป เนื่องจากการ config จะไป config path ที่ /etc/alternative กรณีที่เรามีโปรแกรมคล้ายๆ กันอยู่หลายตัว ในที่นี้คือ OpenJDK และ Oracle JDK วิธีการติดตั้งมีดังนี้

ดาวน์โหลด Oracle JDK มาจาก http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html จากนั้น คลี่ไฟล์ไปยัง /usr/lib/jvm/

เพิ่มค่า alternative ดังนี้ (ยกตัวอย่างเป็น jdk1.7.0_04)

sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_04/bin/javac 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_04/bin/java 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_04/bin/javaws 1

จากนั้นตั้งค่ารายตัวดังนี้

sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javaws

Comments are closed.