สำหรับผูดูแลระบบที่ไม่ต้องการสร้าง User ทีละคนผ่าน Admin UI และต้องการสร้างทีเดียวหลาย ๆ user เลย ทำได้โดย
เข้าระบบด้วย user zimbra
su - zimbra
สร้างรายชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ โดยมี format ดังนี้
username:password:FirstName Lastname
ดังตัวอย่าง
user.txt
จากนั้นให้สร้าง script users.sh ดังนี้
#!/bin/sh
INFILE=users.txt
DOMAIN=osdev.local
for line in $(seq 1 `cat $INFILE | wc -l`); do
LINE=`cat $INFILE | head -$line | tail -1`
username=`echo $LINE | cut -d: -f1`
password=`echo $LINE | cut -d: -f2`
fullname="`echo $LINE | cut -d: -f3`"
firstname=`echo $fullname | cut -d" " -f1`
lastname=`echo $fullname | awk -F' ' '{print $NF}'`
echo zmprov createAccount $username@$DOMAIN $password displayName \""$fullname"\" sn $lastname givenName $firstname
done
*** เปลี่ยน DOMAIN เป็นชื่อโดเมนที่ต้องการ

เปลี่ยนสิทธิ์ไฟล์ users.sh ให้สามารถ execute ได้โดย
chmod 755 users.sh
จากนั้นรัน users.sh โดย
./users.sh > final.sh
ไฟล์ final.sh จะถูกสร้างขึ้น มีเนื้อหาดังภาพ
final
จากนั้นเปลี่ยนสิทธิ์ไฟล์ final.sh ให้สามารถ execute ได้โดย
chmod 755 final.sh
จากนั้นรัน final.sh โดย
./final.sh
ลองดูใน Admin UI จะเห็นรายชื่อ user ที่สร้าง ดังรูป
admin

Comments are closed.