จากความร่วมมือของพันธมิตร 3 หน่วยงานหลัก ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสวทช. ในการร่วมโครงการ “การพัฒนาโซลูชั่นโอเพนซอร์สเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการโอเพนซอร์สและผู้ประกอบการไอทีในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและบริการด้านโซลูชั่นโอเพนซอร์ส ในลักษณะของ Local Service

2. เปิดโอกาสและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มากขึ้น

3. ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของความร่วมมืออย่างจริงจัง เกิดการพัฒนาและขยายความร่วมมือที่ยั่งยืน ถาวรต่อไป

หน่วยงานทั้ง 3 จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “สร้างเครือข่ายและขยายธุรกิจด้วยโซลูชั่นโอเพนซอร์ส” เพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไอที ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีมาตรการ สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก เหล่านี้ ในวันพุธที่ 2  กันยายน 2552 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา  กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ กรอกแบบฟอร์มในสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ http://thaiopensource.org/seminar/si-syslog

Comments are closed.