พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จากการสำรวจและประเมิน พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วย ยังไม่ได้จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง ให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด เนื่องจากมีปัญหาด้านมาตรฐาน ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้นซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติในการจัด ซื้อระบบ Log Server และการตรวจรับงานระบบ Log Server อย่างถูกต้องตามระเบียบของสำนักงบประมาณและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  สัมมนา เรื่อง  Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.syslogseminar.com

Comments are closed.