สามารถเรียก PuTTy ให้ ssh ผ่าน command line ได้ โดยสั่ง putty.exe -ssh host.name

Comments are closed.