บางครั้งหากเรากำหนดค่าคอนฟิคใน about:config แล้วต้องการกู้ค่าปริยายกลับคืนเป็นเหมือนครั้งแรกที่ติดตั้ง firefox ให้เปิด about:config

รูปภาพ

แล้วคลิกที่แท็บ status จนแท็บ “ตั้งค่าโดยผู้ใช้” ที่เป็นตัวหนาขึ้นมาเป็นอันดับแรก

รูปภาพ

แล้วเลือกตรง “ตั้งค่าโดยผู้ใช้” นี้ให้หมด คลิกขวาแล้วกด “กลับค่าเดิม”

รูปภาพ

Comments are closed.