เนื่องจากปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในตลาดหลายรุ่น หลายยี่ห้อด้วยกัน ความสามารถ และราคาก็แตกต่างกันไป ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องตามพรบ.หรือไม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ได้จัดทำร่างมาตรฐานฯ มาพอสมควรแล้ว จึงควรให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้คณะทำงานฯ ได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป จึงได้จัดงานประชาพิจารณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยผู้จะเข้าร่วมงาน ควรดาวน์โหลดเอกสารฉบับร่างไปพิจารณาก่อน จะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานฯ ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่ opentle

Comments are closed.