สำหรับบางองค์กรอาจมีนโยบายให้ทุกคนที่ใช้อีเมลองค์กรมีลายเซ็นต์เหมือนกัน อาจจะเป็นลายเซ็นต์องค์กร หรือคำลงท้ายอะไรก็ตาม เราสามารถสร้าง Signatures สำหรับทุกคนภายใต้โดเมนเดียวกันได้โดย
เข้าระบบด้วย Zimbra user โดย
su - zimbra
สำหรับค่าที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

  • zimbraDomainMandatoryMailSignatureEnabled (TRUE/FALSE) ถ้าต้องการเปิดฟีเจอร์นี้ก็ตั้งเป็น TRUE
  • zimbraDomainMandatoryMailSignatureText สำหรับการสร้างลายเซ็นแบบข้อความ (Text)
  • zimbraDomainMandatoryMailSignatureHTML สำหรับการสร้างลายเซ็นแบบ HTML

ทีนี้ก็มาลองสร้างกันโดย
เปิดฟีเจอร์การสร้างลายเซ็นต์สำหรับโดเมนก่อนโดยใช้คำสั่ง
zmprov mcf zimbraDomainMandatoryMailSignatureEnabled TRUE
ทดลองสร้างลายเซ็นต์แบบ Text โดย
zmprov mcf zimbraDomainMandatoryMailSignatureText "some text”
ดังตัวอย่าง
zmprov mcf zimbraDomainMandatoryMailSignatureText "Open Source Development Co., Ltd."

ต่อไปสร้างแบบ HTML โดย
zmprov mcf zimbraDomainMandatoryMailSignatureHTML "<html><body>some html text</body></hmtl>”
ดังตัวอย่าง
zmprov mcf zimbraDomainMandatoryMailSignatureHTML "<html><body> Hello This is Open Source.</body></hmtl> "

จากนั้น Restart Amavis เพื่อปรับค่าคอนฟิกของไฟล์ signature โดย
/opt/zimbra/bin/zmamavisdctl restart
เมื่อลองส่งเมลแบบ Text จะได้ดังรูป
Text
และเมื่อลองส่งเมลแบบ HTML จะได้ดังรูป
HTML

Comments are closed.