ในการทำ project นั้นโดยปกติมักจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับ project ที่เรากำลังดำเนินการ เพื่อใช้ในการดำเนิน project ให้ลุล่วงไปได้ ซี่งในส่วนของโปรแกรม Openproj นั้นเอง ก็ได้มีการแบ่งทรัพยากรของ project ออกเป็น 2 ประเภท คือ work และ material โดย work คือ งานที่เราต้องทำเพื่อให้ project ลุล่วง ส่วน material นั้นเป็นไปได้ทั้งสิ่งของที่เราใช้ในการทำ project หรือเป็นบุคคลากรที่เรากำหนดให้รับผิดชอบในงานใดๆใน project ส่วนขั้นตอนการกำหนดทรัพยากรให้กับงานใดๆสามารถทำได้ดังนี้

  • click ที่ไอคอน resource ด้านซ้ายมือ

รูปภาพ

  • พิมพ์ชื่อทรัพยากรที่จะเพิ่มลงไปในช่อง Name
  • ในช่อง Type ให้กำหนดประเภทของ resource ว่าจะเป็น work หรือ material

รูปภาพ

Comments are closed.