Monitoring and Analytics Add-on คือส่วนเสรืมที่มีว้สำหรับตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบน Bluemix
เริ่มด้วยการเพิ่ม Add-on กันก่อน เข้าใช้งาน Bluemix แล้วเลือกที่ CATALOG เลือก Monitoring and Analytics ในส่วนของ DevOps ทำการเลือกชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการเพิ่ม Add-on แล้วกดปุ่ม CREATE เมื่อกลับมาที่แอปพลิเคชันจะพบกับชื่อ Monitoring and Analytics ปรากฏอยู่

เข้าไปใน Monitoring and Analytics Add-on แล้วมาดูข้อมูลที่เราสามารถใช้งานได้กัน ส่วนแรกเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับ Availability จะแสดงรายงานในส่วนของเวลาการตอบสนองและจำนวนข้อมูลที่แอปพลิเคชันมีการใช้งาน

ในส่วนถัดมา Performance Monitoring จะแสดงรายงานในรูปแบบของกราฟเส้นของการใช้งาน CPU และ Memory ของแอปพลิเคชัน

Comments are closed.