จากบทความเรื่อง ตั้งค่า E-Mail สำหรับผู้ใช้ใน Alfresco ที่คุณจิรายุได้เขียนไว้น้น เรามาดูกรณีเป็น smtps บ้างดีกว่า

ปกติแล้วรูปแบบการ config ในส่วน smtp บน Alfresco นั้นจะมีรูปแบบดังนี้

mail.host=the name of your SMTP host
mail.port=the port that your SMTP service runs on (the default is 25)
mail.username=the username of the account you want e-mail to be sent from
mail.password=the password

สำหรับ smtps เพิ่มเติมดังนี้

mail.smtps.starttls.enable
mail.smtps.auth=true

แต่ถ้าเราทำแค่นี้จะพบปัญหา certificate ดังรูป
null
เนื่องจากระบบไม่สามารถหา path ที่ถูกต้องในการยืนยันตัวตนนั่นเอง

ให้เราดึง cert จาก mail server มาไว้ในไฟล์ก่อนโดย
echo | openssl s_client connect yoursever:port 2>&1 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE/,/END CERTIFICATE/p' > yourcert.pem

null

จากนั้นนำไฟล์ cert ที่ได้มา import เข้าไป
sudo $ALF_HOME/java/bin/keytool -import -trustcacerts -alias AliasName -file yourcert.pem -keystore $ALF_HOME/java/jre/lib/security/cacerts

ลอง List ดู cert ที่ import เข้าไปโดย
$ALF_HOME/java/bin/keytool -list -v keystore $ALF_HOME/java/jre/lib/security/cacerts
null

null

เสร็จแล้วให้ restart service alfresco
sudo service alfresco restart
เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

Comments are closed.