ไม่จำเป็นเพราะ Suriyan เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจาก Ubuntu ด้วยการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้สามารถติดตั้งบน Ubuntu ได้ทันที ดังนั้นเพียงติดตั้งโปรแกรมที่มีใน Suriyan เพิ่มเติมลงในระบบเดิมก็จะได้ระบบที่ใกล้เคียงกับ Suriyan มากแล้ว ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งใหม่แต่อย่างใด

Comments are closed.