โครงการอินเทลซอฟต์แวร์พาร์เนอร์โปรแกรม ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "Techniques for Writing High Performance Code on Multi-core Hardware" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-17.00 ณ ห้อง 304 อาคารบรรยายรวม 2 (บร.2) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยธรีรมศาสตร์

intel-sawasdee

ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกโครงการอินเทลซอฟต์แวร์พาร์ทเนอร์โปรแกรม พิเศษเหลือเพียง 1,800 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการดูในเอกสารแนบครับ :)

Comments are closed.