จะต้องติดตั้ง Media Player Firefox Plugin ซึ่งจะทำงานเป็นตัวเชื่อมนำความสามารถของ Windows Media Player เชื่อมเข้ากับ Firefox สำหรับตัว addon สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก http://port25.technet.com/videos/downloads/wmpfirefoxplugin.exe
เมื่อ download มาแล้วให้ทำการติดตั้ง

รูปภาพ

ผลการใช้งานเปรียบเทียบ

รูปภาพ

Comments are closed.