Firefox รุ่นที่มากับ Suriyan นั้นมีปัญหาในตัวโปรแกรมบางอย่างทำให้โปรแกรมปิดตัวเองบ่อยๆ ปัญหานี้มาจากการเปิดใช้ภาษาไทยใน Firefox การแก้ไขปัญหานั้นให้แก้โดยการเปลี่ยนเมนูภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำได้โดย

  • เปิดโปรแกรม Firefox ขึ้นมาแล้วไปที่ส่วนเสริม

รูปภาพ

  • ทำการปิด plugin ภาษาไทยของโปรแกรม

รูปภาพ

  • หลังจากปิดแล้วจะพบว่าเมนูของ Firefox เป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ

หมายเหตุ: กรณีเมนูของ Firefox เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะไม่เจอกับปัญหานี้

Comments are closed.