ให้ดาวน์โหลดจาก http://registry.gimp.org แล้วเอามาวางไว้ที่ plug-in directory

Windows XP ให้วางที่ c:\Documents and Settings[user].gimp-2.6\plug-ins\

Windows Vista/7 ให้วางที่ c:\Users[user].gimp-2.6\plug-ins\

จากนั้นเปิด gimp ขึ้นมาใหม่ มันจะติดตั้งให้อัตโนมัติ