Suriyan ออกแบบให้รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรม i386 ซึ่ง Macbook รองรับสถาปัตยกรรมนี้ จึงสามารถลงได้ แต่การติดตั้งบนเครื่อง Macbook นั้นอาจจะมีปัญหาในด้าน Driver และระบบจัดการพลังงานจึงไม่แนะนำให้ใช้

Comments are closed.