ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): บริษัท โมทีฟเทคโนโลยี จํากัด มหาชน
ที่อยู่: 246 ชั้น 14 อาคารไทมสแควร ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 – 6533644
โทรสาร: 02 – 6533647
เว็บไซต์: บริษัท โมทีฟเทคโนโลยี จํากัด มหาชน
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 107548000358
ปีที่ก่อตั้ง: 2542
ทุนจดทะเบียน: 100,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวพรสุรีย สังขทอง
อีเมล: pornsuree.s@motiftech.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 6944284

ผลิตภัณฑ์

 • iLega
 • iDoc
 • e-Touchpoint
 • iWorkflow
 • e-office

บริการ

 • บริการพัฒนาระบบ
 • ตัวแทนจําหนาย Hardware
 • ตัวแทนจําหนาย Software

เกี่ยวกับบริษัท

กอตั้งในป 2542 – ถึงปจจุบัน ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มีความชํานาญพัฒนาระบบใหกับหนวยงานราชการ และ ธนาคาร เปนหลัก และเอกชน

 • โครงการ MIS – สถาบันสอบสวนคดีพิเศษ
 • โครงการ e-Army – กองทัพบก
 • โครงการ Core Banking System – ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
 • โครงการ Legal Tracking – บริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด

เทคนิคทางด้านโอเพนซอร์ส

N/A

Comments are closed.