Nero โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD สุดฮิป คงไม่มีใครไม่รู้จัเจ้าโปรแกรมนี้ ตอนนี้ Nero Linux ออกเวอร์ชั่น 4 แล้ว ซึ่งรวมเอา Nero Express เข้ามาด้วยทำให้การเขียนแผ่น CD/DVD ทำได้ง่ายมากขึ้น หากท่านที่ใช้เวอร์ชัน Windows มาก่อนก็จะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ Nero Linux 4 ยังสนับสนุนแผ่น Blu-ray อีกด้วย Nero Linux 4 ขายอยู่ในราคาประมาณ £17.99 มีเวอร์ชันทดลองให้ใช้งานครับ สำหรับเวอร์ชัน OEM จะใช้ชื่อว่า Nero Linux 4 Essentials และสามารถใช้งานได้กับ Linux ค่ายต่างๆ ดังนี้ RedHat Enterprise Linux 5, openSUSE 10.3, Fedora 7, Debian 4.0, Ubuntu 7.04 และเวอร์ชันล่าสุดของ distribution เหล่านี้

 

Comments are closed.