Openoffice.org Portable เป็นอีก version หนึ่งของ Openoffice.org เอาไว้สำหรับติดตั้งลงบนสื่อบันทึกข้อมูล แล้วเรียกใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่อง ทำให้สะดวกในการใช้งาน

ในส่วนของการ download โปรแกรมสามารถ download ได้ที่เว็ปไซต์ http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable

รูปภาพ

เมื่อคลิก download เว็ปไซต์จะมีการ redirect ไปยังหน้า project ของโปรแกรมที่อยู่บน sourceforge พร้อมทั้งมี popup ให้คลิกยืนยันการ save ไฟล์ลงบนเครื่องอีกครั้งหนึ่ง

รูปภาพ

เมื่อ download เสร็จแล้วสามารถนำโปรแกรมไปติดตั้งบนสื่อบันทึกข้อมูล แล้วเรียกใช้งานได้เลย

Comments are closed.