เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรของคุณอาจมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรนั้นอาจจะมีความยุ่งยาก อีกทั้งการเก็บเอกสาร อาจจะมีการสูญหายได้ หรือ ขาดงบประมาณในการสั่งซื้อ Software ลิขสิทธ์ ที่มีราคา แพงแสนแพง เราขอแนะนำ Software OpenSource  HRM จะช่วยคุณในการ แก้ปัญหาเหล่านี้  ดังนั้น  Software ตัวนี้จึงทำให้ การรวบรวมข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและลดการสูญหายของเอกสาร

HRM คืออะไร
Human Resource Management คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลบุคคล การแสดง Report ต่างๆ การบันทึกเวลางาน การแจ้งลา การจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

OrangeHRM คือ Software ที่ใช้ในการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีความสามารถในการทำงานหลักๆ ในการจัดการทรัพยากรบุคคลเบื้องต้นที่ครบถ้วน และที่สำคัญ OrangeHRM เป็น Software ที่เป็น OpenSource ซึ่งสามารถ Download มาใช้งานได้ ฟรี!!
2

OrangeHRM ทำอะไรได้บ้าง

OrangeHRM มีลัษณะการทำงานโดยจะมีการแบ่งการจัดการหลักๆ ออกเป็น Module ต่างๆ ดังนี้
– Admin Module คือ Module สำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นผู้กำหนด และจัดการข้อมูลต่างๆ ภายใน OrangeHRM เช่น การกำหนดสิทธิ์ ต่างๆให้กับผู้ใช้งานระบบ เป็นต้น
3
– PIM Module (Personnel Information System Module) เป็น Module ที่ใช้แสดงข้อมูลบุคคล ที่มีทั้งหมด ภายในองค์กร โดยจะแสดงข้อมูล ชื่อประวัติ และ รายละเอียดตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ไว้ ในหน้านี้ โดย User ธรรมดาจะมองไม่เห็น Module นี้
4
– Leave Module คือ Module ที่ใช้ในการ ขอลางานของบุคคลภายในองค์กร โดยสามารถส่งแบบฟอร์มการลางาน ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ผ่านโมดูลตัวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ
5
– Time Module เป็น Module ที่ใช้ในการลงเวลาในการเข้างาน-ออกงาน ของแต่ละบุคคลภายในองค์กรวมทั้งยังสามารถ ส่งมอบงาน และ ติดตามความคืบหน้าของงาน ที่มีการมอบหมายภายใน องค์กรได้อีกด้วย
6
– Benefits Module โดย Module ตัวนี้จะใช้ในการแสดง รายละเอียดโครงสร้างเงินเดือนของบุคคลภายในองค์กร
7
– Recruitment Module เป็น Module ที่ใช้ในการจัดการรายละเอียดของบุคคลที่เข้ามาทำการสมัครงาน
8
– Performance Module เป็น Module ที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้า และ ทำการประเมินคุณภาพของงาน ที่แต่ละบุคคลได้รับมอบหมายอยู่
9
– Reports Module เป็น Module ที่ใช้ในการเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยสามารถกำหนดการแสดงรายงานเป็นช่วงเวลาต่างๆ ได้
10
– Bug Tracker Module ใช้ในการแจ้ง Bug ที่พบภายใน OrangeHRM เพื่อให้ผู้ที่กำลังพัฒนาได้ทำการแก้ไข
11
– Help Module โดยผู้ใช้งาน สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการใช้งานต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน Module นี้  ในส่วนของ User  จะมี ESS Module  เพิ่มเข้ามา และ Admin Module, PIM Module และ Reports Module จะไม่มีในส่วนนี้
12
– Employee Self Service Module (ESS) Module นี้ใช้เพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และ สามารถแก้ไขข้อมูลต่างของตนเองได้
Software ที่ทำงานกับ OrangeHRM
1. Apache Version 1.3 หรือสูงกว่า
2. My SQL Version 5.0 หรือสูงกว่า
3. PHP Version 5.1.0 หรือสูงกว่า

จุดเด่นของ OrangeHRM
1. เป็น Software OpenSource สามารถใช้งานได้ “ฟรี” download มาใช้ได้
2. มีประโยชน์ต่อองค์กร ที่มีความต้องการ ในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
3. ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
4. มี Module การใช้ที่มีความจำเป็นในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครบถ้วนเช่น การแสดงข้อมูลพนักงาน  การแสดง Report ข้อมูลต่างๆของพนักงาน ภายใน องค์กร มี Module ในการส่งใบลา การมอบหมายงาน ผ่านตัวโปรแกรม ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
13

การติดตั้งโปรแกรม OrangeHRM

OrangeHRM เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่เป็น windows และ Linux และต้องลงโปรแกรม Apache, PHP และ MySQL เพื่อใช้ทำงานร่วมกันกับ OrangeHRM โดยการติดตั้ง OrangeHRM นั้นสามารถติดตั้งได้ดังนี้
1. download โปรแกรมได้ที่ www.orangehrm.com 2. Extract ไฟล์ และนำไฟล์ไปวางไว้ที่  C:\AppServ\www

2. Extract ไฟล์ และนำไฟล์ไปวางไว้ที่  C:\AppServ\www
2-2

3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อพิมพ์ URL ลงไปดังนี้ http://localhost/orangehrm และกดปุ่ม next
2-3
4. เข้าสู่หน้า License Acceptance เมื่ออ่านจบแล้วให้กดปุ่ม I Accept
2-4
5. เข้าสู่หน้า Database Configuration เพื่อกำหนดรหัสผ่านของฐานข้อมูล ให้ทำการกรอก Username และ Password ลงไปในช่องของ Privileged Database Username และ Privileged Database User Password หากคลิกเลือกช่อง Use the same Database User for OrangeHRM นั่นหมายถึงเราจะใช้  Username และ Password ตัวเดียวกับรหัสผ่านของฐานข้อมูล (หากต้องการความปลอดภัยให้ตั้ง Username และ Password เองจะมีความปลอดภัยกว่า) จากนั้นกดปุ่ม Next
2-5
6. เข้าสู่กระบวนการ System Check เพื่อทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบ หากพบเห็นการตรวจสอบข้อใดเป็นสีแดงให้ทำการแก้ไขก่อน ไม่เช่นนั้นจะติดตั้งไม่ได้ จากตัวอย่างจะติดอยู่ 2 ส่วนดังรูปต่อไปนี้
2-6
จากปัญหาข้างต้นทำการแก้ปัญหา ดังนี้

– คลิก Start  ->  AppServ   ->  Configuration Server  และเข้าไปแก้ไขที่ PHP Edit the PHP.ini Configuration File จะปรากฏหน้าจอ และทำการแก้ไขดังนี้ ทำการแก้ register_global = on ให้เป็น off
2-7

– ระบบต้องการหน่วยความจำเพื่อให้ PHP Script ใช้งาน แนะนำให้ใช้ 16MB โดยการแก้ memory_limit  = 8M เป็น 16M
2-8
7. กลับมาที่หน้า System Check กดปุ่ม Re-Check เพื่อตรวจสอบระบบอีกครั้ง
2-9
8. ถ้าการตรวจสอบผ่าน Error ที่พบในตอนแรกจะหายไป และสามารถกดปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้
9. เข้าสู่หน้า Admin User Creation ระบบจะให้เราสร้างชื่อผู้ใช้มาก่อน 1 Account โดย User นี้จะเป็นของ Admin ที่เข้าใช้งานระบบ ซึ่งจะมีสิทธิ์สูงสุดในระบบ และทำการตั้ง Username และ Password ให้ครบ จากนั้นทำการกดปุ่ม Next
2-10
10. เข้าสู่หน้า Confirmation เพื่อแสดงหน้าต่างยืนยันการติดตั้งอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม Install
2-11
11. เข้าสู่หน้า Installing เพื่อแสดงการติดตั้ง เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วกดปุ่ม Next
2-12

12. เข้าสู่หน้า Registration ระบบจะให้ระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดตั้งระบบเพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารให้กับผู้ดูแลระบบจะไม่ลงทะเบียนก็ได้หากไม่ต้องการลงทะเบียน ให้กดปุ่ม No Thank
2-13
13. จากนั้นระบบจะแสดงหน้า Log in ดังตัวอย่าง
2-14

สรุป

OrangeHRM จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการปัญหา ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับองค์กรที่ มีงบประมาณจำกัด เนื่องจากเป็น Software OpenSource ที่ทุกๆคน และ ทุกๆองค์กรสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ อีกทั้งยัง มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากในการเริ่มต้นทำความเข้าใจ ทั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่า OrangeHRM จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรของท่านได้ไม่มากก็น้อย

Comments are closed.