สำหรับวิธีในการใช้งาน OrangeHRM นั้น จะมีการใช้งานผ่านโมดูลทั้งหมด 10 โมดูล ด้วยกัน  แต่ในส่วนนี้ ขอแนะนำวิธีการกำหนดสิทธิ์และตั้งค่าการใช้งานระบบ OrangeHRM ด้วยโมดูลหลักๆ เบื้องต้นที่มีความสำคัญกันก่อน คือ โมดูล Admin, PIM, Leave, Time  และ Recruitment

ซึ่งวิธีการใช้งานขั้นแรก คือ การกำหนดข้อมูลที่โมดูล Admin ทำการ Login เข้าระบบด้วย User Admin ตามด้วยรหัสที่กำหนดไว้ตอนติดตั้งโปรแกรม (อ้างอิงบทความเดิม http://thaiopensource.org/orangehrm-install)
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าไปที่โมดูลชื่อว่า Admin ขั้นแรกเราจะทำการสร้าง ข้อมูลตำแหน่งหน่วยงาน ต่างๆ ที่มีในองค์กรกันก่อน ไปที่ Job -> Job Title จากนั้นกดที่ปุ่ม Add
2-15

จะปรากฏช่องไว้ใส่ข้อมูลหน่วยงาน ให้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นในช่องที่มี * สีแดงก่อนที่ Job Title Name คือ ชื่อของตำแหน่งหน่วยงานต่างๆ เช่น Manager, Job Description คือ การใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน่วยงานนั้นๆ เมื่อใส่ข้อมูลเบี้องต้นที่กำหนดแล้ว กดที่ปุ่ม Save ด้านล่าง จะเห็นว่าตำแหน่งหน่วยงานใหม่ได้เกิด เกิดขึ้นในระบบ

2-16

ขั้นตอนต่อไป การสร้างพนักงาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ โดยทำการกำหนดที่โมดูล PIM ไปที่โมดูล PIM คลิกที่ Add Employee

2-17

ใส่ข้อมูลชื่อและนามสกุลของพนักงานเบื้องต้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save จะมีรายชื่อพนักงานคนใหม่เพิ่มขึ้นมา

2-18
สำหรับการกำหนดสิทธิ์ และสร้าง Username, Password ให้กับพนักงานในองค์กรได้ใช้งานนั้น ไปที่โมดูล Admin คลิกที่ Users > ESS Users จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add
2-19

ทำการกำหนดข้อมูล Username, Password และใส่ชื่อพนักงานที่ต้องการให้ใช้ Username ดังกล่าวที่ช่อง Employee (ชื่อพนักงานต้องเป็นชื่อที่สร้างไว้แล้วในโมดูล PIM) จากนั้นกดปุ่ม Save พนักงานคนดังกล่าวก็สามารถเข้ามาใช้งานในระบบได้ในส่วนของ User ได้
2-20

การตั้งค่าใช้งานโมดูล Leave (การลา) การสร้าง การดู และกำหนดข้อมูลการลา, การสร้างใบลางานให้กับพนักงาน(Admin, Supervisor) การสร้างใบขอลางานสำหรับพนักงาน (User, Employee) เราต้องไปกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานในโมดูล Leave กันก่อน โดยไปที่โมดูล Leave ระบบจะให้กำหนด Leave Period คือ ระยะเวลาในการลา

2-21

เมื่อทำการกำหนดแล้ว จะปรากฎ Tab การใช้งานในส่วนอื่น ไปที่ Configure -> Leave Type จะเป็นการกำหนดข้อมูลชนิดของการลา

2-22

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Add แล้วใส่ชื่อชนิดการลา เช่น ลาป่วย, ลากิจ เป็นต้น เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save
2-23
เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถใช้งานส่วนอื่นๆ ในโมดูล Leave ได้ และเห็นการแสดงผลของประเภทการลา
2-24
การกำหนดข้อมูลการลาของพนักงานและการเรียกดูข้อมูล สามารถทำได้โดยการไปที่โมดูล Leave คลิกที่ Leave Summary
2-25

ระบบจะแสดงข้อมูลการลาทั้งหมดของพนักงานทุกคน สามารถเลือก ค้นหาข้อมูลที่ต้องการดูได้ จากกรอบส่วนบน ต่อไปให้ทำการกำหนดจำนวนครั้งที่พนักงานสามารถลางานได้ (หากไม่ทำส่วนนี้พนักงานจะไม่สามารถส่งไปลาได้) ไปที่คลิกปุ่ม Edit ที่อยู่ล่างสุดของกรอบ ไปที่ Leave Entitled (Days) ใส่จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ทำการลาในแต่ละชนิดลงไป เสร็จสิ้นขั้นตอนในการกำหนดข้อมูลและจำนวนสิทธิ์การลา
2-26
การตั้งค่าสำหรับการสร้างใบลาให้กับพนักงาน สามารถทำได้โดยไปที่โมดูล Leave คลิกที่ Assign Leave
2-27
ทำการใส่ข้อมูล ชื่อพนักงานที่ต้องการสร้างใบลางานให้ กำหนดชนิดการลา กำหนดวันเริ่มต้น และสิ้นสุดการลา คลิกที่ปุ่ม Assign
2-28
การตั้งค่าสำหรับการสร้างใบขอลาสำหรับพนักงาน ส่วนนี้เป็นการทำงานในส่วนของพนักงานที่เป็น User ที่เข้ามาใช้งานระบบ เมื่อทำการ Login ด้วย User ของพนักงานแล้วไปที่ โมดูล Leave คลิกที่ Apply
2-29

จากนั้นเลือกชนิดของการลา กำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการลา คลิกปุ่ม Apply เพียงเท่านี้ ใบลาของคุณ ก็จะถูกส่งถึง Admin เรียบร้อยแล้ว
2-30
การเข้าถึงโมดูล Time (เวลาการทำงาน) ของผู้ดูแลระบบ เพื่อดูใบงานและเวลาการเข้าออกงานของพนักงาน การสร้างใบงานของพนักงาน การลงเวลาเข้าออกของพนักงาน โดย Admin สามารถตรวจสอบใบงานของพนักงานแต่ละคนได้ โดยไปที่โมดูล Time -> Timesheets คลิกที่ Employee Timesheet
2-31
จากนั้น ให้ผู้ดูแลระบบ ใส่ชื่อพนักงานที่ต้องการดูใบงาน แล้วคลิกที่ View

2-32
จากนั้น ใบงานของพนักงานก็จะแสดงออกมาให้ Admin ได้ตรวจสอบ
2-33
Admin สามารถตรวจสอบเวลาที่พนักงานเข้า-ออกงานได้ โดยไปที่โมดูล Time คลิกที่ Attendance -> Employee Reports
2-34

ใส่ชื่อพนักงานที่ต้องการตรวจสอบเวลา หรือใส่ All เพื่อขอดูเวลาพนักงานทุกคน จากนั้นใส่วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นคลิกที่ Generate
2-35
จะปรากฎ ชื่อของพนักงาน วันที่เข้าออกงาน และระยะเวลาในการเข้าทำงาน
2-36
ซึ่ง Admin สามารถเข้าดูรายละเอียดการเข้างานได้โดย คลิกที่ เวลา ที่อยู่ในช่อง Duration เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเข้าออกงานได้
2-37
การตั้งค่าสร้างใบงานของพนักงานด้วยตัวเอง ใช้งานผ่าน User ของพนักงาน ไปที่โมดูล Time คลิกที่ Timesheet
2-38
จากนั้น คลิกที่ Edit เพื่อใส่รายละเอียดในการทำงาน
2-39
ตั้งค่ากำหนดส่วนของการลงชื่อเข้า-ออกงานของพนักงานด้วยตัวเอง ใช้งานผ่าน User ของพนักงาน ไปที่โมดูล Time คลิกที่ Attendance -> Punch In/Out
2-40
เลือกวันที่ คลิกที่ปุ่ม In เพื่อเช็คเวลาเข้างาน และหากต้องการลงเวลาออกจากงานให้มาที่ตำแหน่งเดียวกัน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Out การลงชื่อเข้าออกงานเสร็จสิ้น
2-41
2-42
การตั้งค่าเพื่อรับสมัครพนักงานใหม่ ผ่านโมดูล Recruitment เราสามารถประกาศรับพนักงานงานในตำแหน่งต่างๆ ผ่าน OrangeHRM ได้โดยการไปที่ โมดูล Recruitment คลิกที่ Job จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Add ใส่ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร และชื่อของผู้ที่เป็นคนจ้างงานภายในองค์กร ติ๊กถูกที่ช่อง Active ด้านล่าง คลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฎ ชื่อของตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครแสดงเพิ่มขึ้นมา
2-43
ให้นำ Link ในที่นี้ เป็น http://localhost/ohrm/jobs.php ไปวางในที่ ที่มีการรับสมัครงาน ผู้ที่มาสมัครงานจะสามารถ ตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร และส่งประวัติ ข้อมูลของตนเองพร้อม Resume ผ่าน Link ดังกล่าว
2-44

หากมีการสมัครเข้ามา สามารถตรวจสอบข้อมูล ที่ส่งมาได้โดยไปที่ โมดูล Recruitment คลิกที่ Applicants จะปรากฎข้อมูลของตำแหน่งและผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาแสดงอยู่ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้สมัคร และดาวน์โหลด Resume ที่ส่งได้โดยโดนคลิกที่ Detail ที่แสดงด้านหลังข้อมูล และสามารถยื่นข้อเสนอการจ้างได้ โดยคลิกที่ Offer Job และ สามารถปฏิเสธการสมัครได้โดยคลิกที่ Reject
2-45

สรุป
กำหนดสิทธิ์และตั้งค่าการใช้งานระบบ OrangeHRM นั้น มีอยู่หลายส่วนด้วยกัน ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดคือ โมดูล Admin เพื่อสร้างข้อมูลตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร จากนั้นจึงตามด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน อาทิ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ การสร้างชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน การดูข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ การสร้างใบลา ใบคำขอ ใบงาน การลงเวลาการทำงาน การเข้างาน ออกงาน การประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น

Comments are closed.