ระบบพิสูจน์ตัวตนและควบคุมสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะช่วยผู้ให้บริการอิน เทอร์เน็ตบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย งานวิจัยนี้พัฒนาโดยห้องปฎิบัติการวิจัยลีนุกซ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ สามารถใช้งานได้ทันทีในวิถีแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานระบบจะร่วมมือกันทำงานโดยการต่อยอดจากซอฟต์แวร์ตั้งต้น เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น ระบบจะสามารถควบคุมการใช้งานเครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สาย และจะพัฒนาให้สามารถควบคุมการเครือข่ายในรูปแบบอื่นต่อไปในอนาคต ในการติดตั้งและใช้งานระบบนั้น ผู้ใช้งานสามารถกำหนดโครงสร้างการควบคุมของระบบได้ มีการติดตั้งระบบ เพื่อใช้งานจริงที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาขอบเขตสูงสุดของระบบ และเปรียบเทียบความเร็วในการดาวน์โหลดระหว่างการเชื่อมต่อโดยตรงกับเชื่อม ต่อผ่านระบบ ผลจากการวิจัยการให้บริการไม่พบความแตกต่าง

link : http://osthai.in.th

Comments are closed.